logigrammen oplossen


Download het programma door op het bliksem icoon hierboven te klikken.
Hieronder staat de beschrijving met de Delphi source code.

Alle mogelijke combinaties worden systematisch doorlopen tot de juiste is gevonden.
Zo'n aanpak heet de "brute-kracht" methode.

unit Unit1;
{
--------------------------------
 logigram:
---------------------------------------------------------------------------
5 personen: Mary, Wim, Peter, Anne en Corry,
5 opdrachten: huiswerk, examen, proefwerk, tentamen en overhoring
5 vakken: taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie
5 cijfers: 3,5,6,7 en 9
De voorwaarden zijn:
1) De persoon die het tentamen maakte, kreeg een hoger cijfer
  dan degene die moest rekenen, maar een lager cijfer dan Corry.
2) Peter is niet degene die huiswerk moest maken. Hij heeft echter
  een hoger cijfer dan Anne, maar een lager cijfer dan degene die
  geschiedenis deed. We weten ook dat Peter geen 4 en ook geen 6 punten
  meer kreeg dan de persoon die examen deed.
3) De leerlinge die het proefwerk maakte, kreeg een hoger cijfer
  dan Mary die geen taal deed, maar een lager cijfer dan degene
  die biologie deed.
4) Wim deed aardrijkskunde en kreeg een hoger cijfer dan degene
  die taal deed. Hij kreeg echter een lager cijfer dan de persoon
  die een overhoring had.
----------------------------------------------------------------------------
Welke opdracht, vak, cijfer hoort bij wie?

Dit programma berekent oplossingen.

Uitgangspunt is deze tabel:

--------------------------------------------------------------
               kolom              |
--------------------------------------------------------------
  0      1       2        3       |
persoon |  opdracht |   vak    |  cijfer |   rij |
--------------------------------------------------------------
mary   huiswerk    taal         3   |   0 |
wim    examen     rekenen       5   |   1 |
peter   proefwerk   aardrijkskunde    6   |   2 |
anne   tentamen    geschiedenis     7   |   3 |
corrie  overhoring   biologie       9   |   4 |
--------------------------------------------------------------

Bij het zoekem maar oplossingen blijven de personen in kolom 0
op hun plaats staan.
De rijen in kolommen 1 t/m 3 verwisselen echter, tot een combinatie
is gevonden zonder conflicten.

De opdrachten, vakken, personen en cijfers worden in het programma
aangeduid met hun rij in de tabel hierboven, dus als 0,1,2,3 of 4.
Omdat de personen niet van plaats wisselen, vormen die tevens het
nummer van een rij.

Per kolom zijn er 5! = 120 volgorden van de opdrachten,vakken of cijfers.
Een volgorde wordt met een getal van 0..119 aangegeven.
Er zijn dus 3 van die getallen nodig, ze staan in array permNr[1..3].
(permNr staat voor permutatie nummer)
PermNr[2] geeft de permutatie aan van kolom 2.

In de tabel hierboven is van elke kolom permutatie 0 weergegeven.

De getallen permutNr[1], permutNr[2] en permutNr[3] vormen een telwerk.
Elke teller telt van 0..119, bij 120 gaat de teller over de kop naar 0
en verhoogt de volgende teller.
PermutNr[1] van 120 naar 0 verhoogt PermuNr[2], enzovoort.
Zo worden alle tellerstanden systematisch doorlopen.

Bij elke stand 0..119 hoort een volgorde van de elementen
in een kolom.

De omzetting van tellerstand naar permutatie (volgorde) gaat zo:
(stel dat we permutatie nummer 88 willen berekenen)

  maak eerst permutatie 0 , dat is 0 1 2 3 4
  deel 88 door 24 = 3 (88 div 24 = 3)  opm. 24 = 4!
  pak het 3e element uit de rij, dat is de -3-
  de rest bij deling van 88 door 24 = 16  (88 mod 24 = 16)
  haal de 3 weg uit de rij, dat levert de nieuwe rij 0 1 2 4 x
  deel 16 door 6 , 16 div 6 = 2
  neem het 2e element uit de rij, dat is de -2-
  16 mod 6 = 4  opm. 6 = 3!
  haal de 2 weg uit de rij, dat levert 0 1 4 x x
  4 div 2 = 2
  neem 2e getal uit de rij, dat is de -4-
  4 mod 2 = 0
  haal de 4 weg uit de rij, dat levert 0 1 x x x
  0 div 1 = 0
  neem 0e getal uit de rij, dat is de -0-
  de nieuwe rij wordt 1 x x x x
  pak nu het overgebleven getal, de -1-
  De volgorde nummer 88 is dus 3 2 4 0 1

Wordt deze volgorde toegepast op de kolom "opdracht" dan wordt die kolom:

  tentamen
  examen
  overhoring
  huiswerk
  examen

Maar de volgorde kan natuurlijk ook op andere kolommen slaan.

Dat achtereenvolgens wordt gedeeld door 24, 6, 3 en 1 zit zo:
er zijn 24 permutaties van 4 elementen. Deze kunnen als modulo 24
teller worden beschouwd.
Bij de eerste 24 permutaties zal de -0- voorop staan.
Bij permutaties 24..47 zal de 1 voorop staan. Enzovoort.

getal div 24 bepaalt dus het meest linkse element.
We verwijderen dit cijfer uit de rij 0 1 2 3 4, want het mag niet
opnieuw worden gekozen.
getal mod 24 is de rest bij deling en met dit getal gaan we verder.
Er zijn nu nog 4 cijfers te bepalen.
De laagste 3 vormen een modulo 3! = 6 teller zodat het hoogste cijfer
wordt bepaald door rest div 6.
En rest = rest mod 6 is wat overblijft.
Elk gevonden getal verwijderen we uit de rij.
Tenslotte wordt het laatste, overgebleven, getal aan de volgorde toegevoegd.

Om niet steeds dezelfde permutaties te hoeven berekenen wordt de tabel
permuts[0..4,0..119] bij het starten van het programma gevuld.

}

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, Buttons, Grids;

{door Delphi gedefinieerde typen en variabelen}

type
 TForm1 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  StaticText1: TStaticText;
  BitBtn1: TBitBtn;
  BitBtn2: TBitBtn;
  Button1: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
  procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

{door programmeur ingevoerde typen en variabelen}

type Tstring5 = array[0..4] of string;
   Tactivity = record
         rij : byte;      //plaats in de tabel hierboven
         kolom : byte;
         end;

const Spersonen  : Tstring5 =     //inhoud van de velden in tabel
          ('mary','wim','peter','anne','corrie');
   Svakken   : Tstring5 =
          ('taal','rekenen','aardrijkskunde','geschiedenis','biologie');
   Sopdrachten : Tstring5 =
          ('huiswerk','examen','proefwerk','tentamen','overhoring');
   Scijfers  : Tstring5 =
          ('3','5','6','7','9');

   huiswerk   : Tactivity = (rij:0; kolom:1); //plaats in de tabel
   examen    : Tactivity = (rij:1; kolom:1);
   proefwerk   : Tactivity = (rij:2; kolom:1);
   tentamen   : Tactivity = (rij:3; kolom:1);
   overhoring  : Tactivity = (rij:4; kolom:1);
   taal     : Tactivity = (rij:0; kolom:2);
   rekenen    : Tactivity = (rij:1; kolom:2);
   aardrijkskunde: Tactivity = (rij:2; kolom:2);
   geschiedenis : Tactivity = (rij:3; kolom:2);
   biologie   : Tactivity = (rij:4; kolom:2);

   mary = 0;   //plaats in de kolom
   wim = 1;
   peter = 2;
   anne = 3;
   corrie = 4;

var permutNr : array[1..3] of byte; //hold permutation-index of columns
  permuts : array[0..4,0..119] of byte;

  getal : byte = 0;  //alleen voor testen van permutaties
  opl  : byte;    //nummer van de oplossing

{oplossing
 persoon - vak - opdracht - cijfer .....vormen een telwerk
 verhoog steeds het telwerk (= volgende permutatie) en test voor conflicten
}

procedure makepermuts;
//maak alle permutaties in array permuts[0..4,0..119]
const delers : array[0..3] of byte = (24,6,2,1);
var i,j,k,rest,quot : byte;
  pel : array[0..4] of byte; //pel : permutatie van elementen 01234
begin
 for j := 0 to 119 do
 begin
  for i := 0 to 4 do pel[i] := i;//set permutatie 0 = 01234
  rest := j;
  for i := 0 to 3 do
  begin             //maak permutatie j
   quot := rest div delers[i];
   rest:= rest mod delers[i];
   permuts[i,j] := pel[quot];
   for k := quot to 3 do pel[k] := pel[k+1]; //shift elements down
   pel[4] := 0;
  end;
  permuts[4,j] := pel[0];//overblijvende getal
 end;//for j
end;

procedure setCells;
//vul de tabel volgens permtNr[1..3]
var i,j,k : byte;
begin
 with form1.stringgrid1 do
 for i := 0 to 3 do    //kolommen
  begin
   if i <> 0 then k := permutNr[i];
   for j := 0 to 4 do   //rijen
   case i of
   0 : cells[i,j] := Spersonen[j];
   1 : cells[i,j] := Sopdrachten[permuts[j,k]];
   2 : cells[i,j] := Svakken[permuts[j,k]];
   3 : cells[i,j] := Scijfers[permuts[j,k]];
   end;//case
  end;
end;

procedure setBeginstand;
var i : byte;
begin
 for i := 1 to 3 do permutNr[i] := 0;
 setCells;
 form1.statictext1.caption := 'beginstand';
 opl := 0;
end;

function cijfer(n : byte) : byte;
//n: 0..4
//bepaal cijfer in rij n
var k : byte;
begin
 k := permuts[n,permutNr[3]];
 result := strtoint(Scijfers[k]);
end;

function persoon(a : Tactivity) : byte;
//bepaal persoon van activiteit a
var i,kolom,rij,k : byte;
begin
 kolom := a.kolom;
 rij := a.rij;

//--zoek rij nr in kolom

 k := permutNr[kolom];
 for i := 0 to 4 do
 if permuts[i,k] = rij then result := i
end;

function checkOK : boolean;
//test of aan voorwaarden is voldaan
begin
 result := true;

//voorwaarde 1a

 if cijfer(persoon(tentamen)) <= cijfer(persoon(rekenen)) then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 1b

 if cijfer(persoon(tentamen)) >= cijfer(corrie) then
  begin
  result := false; exit;
  end;

//voorwaarde 2a

 if persoon(huiswerk) = peter then
  begin
  result := false; exit;
  end;

//voorwaarde 2b

 if cijfer(peter) <= cijfer(anne) then
  begin
  result := false; exit;
  end;

//voorwaarde 2b

 if cijfer(peter) >= cijfer(persoon(geschiedenis)) then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 2c

 if cijfer(peter) = cijfer(persoon(examen)) + 6 then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 2d

 if cijfer(peter) = cijfer(persoon(examen)) + 4 then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 3a

 if cijfer(persoon(proefwerk)) <= cijfer(mary) then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 3b

 if persoon(taal) = mary then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 3c

 if cijfer(persoon(proefwerk)) >= cijfer(persoon(biologie)) then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 3d

 if (persoon(proefwerk) = wim) or (persoon(proefwerk) = peter) then
 begin
  result := false; exit;
 end;
 
//voorwaarde 4a

 if wim <> persoon(aardrijkskunde) then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 4b

 if cijfer(wim) <= cijfer(persoon(taal)) then
 begin
  result := false; exit;
 end;

//voorwaarde 4c

 if cijfer(wim) >= cijfer(persoon(overhoring)) then
 begin
  result := false; exit;
 end;
//---------------
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
//delphi roept deze procedure aan bij opstarten
begin
 makepermuts;
 SetBeginstand;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
//debugging only
begin
 getal := 0;
 repeat
 showmessage(inttostr(permuts[0,getal])+inttostr(permuts[1,getal])+
       inttostr(permuts[2,getal])+inttostr(permuts[3,getal])+
       inttostr(permuts[4,getal]));
 inc(getal);
 until getal = 120;
end;

function Increment : boolean;
//verhoog de teller permutNt[1..3]
//carry = overdracht, verhogen volgende positie
var carry : boolean;
  i : byte;
begin
 carry := true;
 for i := 1 to 3 do
  begin
  if carry then inc(permutNr[i]);
  if permutNr[i] = 120 then permutNr[i] := 0
  else carry := false;
  end;//for
 result := carry;
end;

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
//aanroep bij klikken op knop "oplossen"
//zoeken naar oplossingen
var i : byte;
  carry : boolean;
begin;
 statictext1.caption := 'computer zoekt...';
 carry := false;
 repeat
 if checkOK then
  begin
  inc(opl);
  statictext1.caption := 'oplossing gevonden'+' : '+inttostr(opl);
  setCells;
  increment;
  exit;
  end;
 until increment;//until overflow
 statictext1.caption := 'einde';
 setbeginstand;
end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
//aanroep bij klokken op knop "beginstand" 
begin
 setbeginstand;
end;

end.