Een eenvoudige kleurenmixer


Soms is een eenvoudige kleurenselectie nodig op een dialog form.
Het componentje dat hier wordt beschreven is klein, maar kan toch een kleur kiezen uit 256000,
omdat het is opgebouwd uit drie schuifjes voor rood, groen en blauw, elk met keuze uit 64 intensiteiten.
Hieronder staat een afbeelding van het mixertje in aktie:
De class staat in een afzonderlijke unit.
Form1 en Unit1 vormen een exerciser om het componentje te testen.
Het mixertje bestaat slechts uit drie vertikale gekleurde schuifbalkjes.
De andere componenten maken deel uit van de exerciser.

De enige property is color.
Een waarde geven aan color zet de schuifjes in de nieuwe stand.
Lees de color property voor de geselecteerde kleur.
Deze kleur heeft het Windows bb-gg-rr formaat.
Als de positie van een kleurenschuifje wordt veranderd, dan treedt een event op.

Elk schuifje heeft positie 0 t/m 63.
Voordat de schuif posities worden verpakt in een 32 integer, worden 1 bits gezet op posties 0 en 1 van elke kleur.
De minimale (Windows) kleur is dus $00030303 en de maximale is $00ffffff

De kleurenmixer heeft vaste afmetingen van 120 * 140 pixels.
Verander deze afmetingen niet.

klik [ hier ] om het testprogramma met mixer te laden.

klik [ hier ] voor het hele Delphi-7 project.

Hieronder staan 4 kleurenmixers in aktie (beeld op halve grootte)
op een dialogform voor de instelling van frame properties.
Hieronder staat de hele source listing van het mixertje


unit dav7ColorMixer;
{simple color mixer component for use on custom dialog form

  DavData Software, 14 - 12 - 2011

  mix r,g,b selection

 property : - color

 methods : - create

 events  : - OnSelect : mouse-move or mouse-down
             over a color slide supplies selected color
}

interface

uses windows,controls,classes,graphics,forms;

type TColorSelect = procedure(sender : TObject; color : LongInt) of object;

   Tdav7Colormixer = class(TGraphicControl)
   private
    Fred    : byte;  //0..63 color code cc
    Fgreen   : byte;
    Fblue    : byte;
    FColor   : longInt;
    FOnSelect  : TColorSelect;
   protected
    procedure paint; override;
    procedure mousemove(Shift : Tshiftstate; x,y : integer); override;
    procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
              X, Y: Integer); override;
    procedure selColor(color : LongInt);
    procedure clearSlide(nr : byte);
    procedure setslide(nr : byte);
    procedure packRGB;
    procedure change(x,y : integer);
   public
    constructor create(AOwner:TComponent); override;
    property color : longInt read FColor write selcolor;
   published
    property OnSelect : TcolorSelect read FOnSelect write FOnSelect;
    property visible;
    property enabled;
 end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('system',[Tdav7ColorMixer]);
end;

function y2color(y,nr : byte) : longInt;
//convert y slide top position to color
begin
 result := (((y and $fe) shl 1) + 3) shl ((nr-1) shl 3);
end;

procedure Tdav7ColorMixer.packRGB;
//make Fcolor from Fred,Fgreen,Fblue
begin
 Fcolor := (Fred shl 2) + 3;
 Fcolor := Fcolor or ((Fgreen shl 2) + 3) shl 8;
 Fcolor := Fcolor or ((Fblue shl 2) + 3) shl 16;
end;

constructor Tdav7Colormixer.create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited create(Aowner);
 Fred := 0;
 Fgreen := 0;
 Fblue := 0;
 Fcolor := $0;
 width := 120;
 height := 140;
end;

procedure TDav7ColorMixer.selcolor(color : LongInt);
//external call sets color of mixer
var i : byte;
begin
 if (enabled = false) then exit;

 Fcolor := color;
 for i := 1 to 3 do
 begin
  if visible then clearslide(i);
  case i of
  1 : Fred := (color and $ff) shr 2;
  2 : Fgreen := ((color shr 8) and $ff) shr 2;
  3 : Fblue := ((color shr 16) and $ff) shr 2;
  end;
  if visible then setslide(i);
 end;
end;

procedure TDav7ColorMixer.clearSlide(nr : byte);
//erase slide nr
var x,y1,y2 : byte;
  i,cc : byte;
begin
 with self do with canvas do
 begin
  brush.color := getparentform(self).color;
  x := (nr - 1)*40;
  cc := 0;
  case nr of
  1 : cc := Fred;
  2 : cc := Fgreen;
  3 : cc := Fblue;
  end;
  y1 := cc shl 1;
  y2 := y1 + 11;
  pen.Width := 1;
  pen.Color := 0;
  brush.style := bsSolid;
  fillrect(rect(x,y1,x+40,y2));
  if y1 < 5 then y1 := 5;
  if y2 > 133 then y2 := 134;
  moveto(x+10,y1);
  lineto(x+10,y2);
  moveto(x+30,y1);
  lineto(x+30,y2);
  for i := 0 to 11 do
  if (y1+i >= 5) and (y1+i <= 133) then
   begin
   if y1 + i = 133 then pen.Color := 0
    else pen.Color := y2color(y1+i-5,nr);
   moveto(x+11,y1+i);
   lineto(x+30,y1+i);
  end;//for i
 end;//with  
end;

procedure Tdav7ColorMixer.setslide(nr : byte);
//set slide nr acc. to bc
var x,y : byte;
  i,cc : byte;
begin
 cc := 0;
 case nr of
 1 : cc := Fred;
 2 : cc := Fgreen;
 3 : cc := Fblue;
 end;
 x := (nr-1)*40;
 y := cc shl 1;
 with self do with canvas do
 begin
  brush.style := bsClear;
  pen.width := 1;
  pen.color := 0;
  rectangle(x+4,y,x+37,y+11);
  for i := 0 to 5 do
  begin
   moveto(x+4+i,y+i);
   lineto(x+4+i,y+11-i);
  end;
  x := x+36;
  for i := 0 to 5 do
  begin
   moveto(x-i,y+i);
   lineto(x-i,y+11-i);
  end;
 end;
end;

procedure Tdav7Colormixer.Paint;
var i,j,x1,x2,y,k : byte;
begin
 with self do
 with canvas do
  begin
  brush.color := getparentform(self).color;
  pen.color := $000000;
  pen.Width := 1;
  brush.style := bsSolid;
  fillrect(rect(0,0,width,height));
  brush.Style := bsClear;
  for i := 0 to 2 do
   begin
   x1 := 10+40*i;
   x2 := x1+21;
   for j := 0 to 63 do
    begin
    y := 5 + 2*j;
    pen.color := y2color(y-5,i+1);
    for k := 0 to 1 do
     begin
     moveto(x1,y+k);
     lineto(x2,y+k);
     end;//for k
    end;
   pen.color := $0;
   rectangle(x1,5,x2,133);
   setslide(i+1);
   end;//for i
  end;//with canvas
end;

procedure Tdav7ColorMixer.change(x,y: integer);
//process change
var modx,slide : byte;
  proc : boolean;
begin
 if (x > 0) and (x < 120) and (y > 0) and (y < 133) then
 begin
  modx := x mod 40;
  if (modx > 5) and (modx < 35) then
  begin
   slide := x div 40 + 1;
   y := (y - 5);
   if y < 0 then y := 0
   else y := y shr 1;
   proc := false;
   case slide of
   1 : proc := Fred <> y;
   2 : proc := Fgreen <> y;
   3 : proc := Fblue <> y;
   end;
   if proc then
   begin
    clearslide(slide);
    case slide of
    1 : Fred := y;
    2 : Fgreen := y;
    3 : Fblue := y;
    end;
    setslide(slide);
    packRGB;
    if componentstate * [csDesigning] = [] then
    if assigned(FOnSelect) then FonSelect(self,Fcolor);
   end;//if proc
  end;//if modx
 end;//if x > 0
end;

procedure Tdav7colormixer.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState;
                  X, Y: Integer);
begin
 change(x,y);
end;

procedure Tdav7ColorMixer.mousemove(Shift : Tshiftstate; x,y : integer);
begin
 if shift = [] then exit;
 change(x,y);
end;

end.